To overview

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

PEOPLE
BAM Contractors wil een verantwoordelijke onderneming zijn die toegevoegde waarde biedt aan haar medewerkers!
Wij willen een veilige, gezonde en inspirerende werkomgeving creëren waar onze medewerkers zich succesvol kunnen ontwikkelen.

De hiernavolgende principes vormen de basis van ons HR-beleid:
gezondheid en veiligheid
Het continu verbeteren van onze prestaties inzake veiligheid, milieu en kwaliteit vormt een topprioriteit voor onze onderneming en wij willen dat onze medewerkers enkel in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen werken. Wij ondernemen de nodige acties om het aantal letsels en ziekten te beperken.
gelijkheid en diversiteit
Wij zetten ons in voor het principe van gelijke kansen en wij verzekeren dat geen sollicitant of medewerker wordt benadeeld op grond van geslacht, ras, huidskleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.
beloning, opleiding en ontwikkeling
Wij willen onze medewerkers belonen op een faire en transparante wijze. Wij willen door coaching en opleiding onze medewerkers de beste ontwikkelingskansen bieden waardoor zij kunnen bijdragen aan het succes van de onderneming.

PLANET
BAM Contractors wil een verantwoordelijke onderneming zijn die verantwoordelijkheid opneemt voor de maatschappij!
Onze activiteiten hebben van nature een invloed op de lokale omgeving, gebruikers en samenleving. Wij bevorderen dan ook goede contacten en willen proactief zijn in het minimaliseren van hinder voor de lokale omgeving. Ook algemeen willen wij maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen door aandacht te hebben en concreet actie te nemen ten gunste van minderbedeelden in onze maatschappij. Wij willen innovatie ondersteunen en stimuleren om ons te kunnen voorbereiden op de toekomstige noden van de maatschappij.

BAM Contractors wil een verantwoordelijke onderneming zijn die verantwoordelijkheid opneemt voor de toekomstige generaties!
Wij willen onze impact op de klimaatsverandering beperken door in onze bedrijfsvoering concrete acties te nemen en initiatieven te stimuleren die op verantwoorde wijze kunnen bijdragen tot het reduceren van onze ecologische voetafdruk.

PROFIT
BAM Contractors wil een verantwoordelijke onderneming zijn die toegevoegde waarde biedt aan haar aandeelhouder!
Wij willen het ter beschikking gesteld vermogen op een verantwoorde wijze inzetten om waarde te creëren voor onze aandeelhouders en om onze continuïteit te verzekeren.

BAM Contractors wil een verantwoordelijke onderneming zijn die zijn werkzaamheden uitvoert in overeenstemming met de geldende ethische, professionele en wettelijke eisen en waarden!
Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij onze gedragscode onderschrijven.

BAM Contractors wil een verantwoordelijke onderneming zijn die toegevoegde waarde biedt aan haar opdrachtgevers!
Wij streven ernaar de verwachtingen van onze opdrachtgevers te overtreffen en willen de opdrachten die ons zijn toevertrouwd kwaliteitsvol en binnen de afgesproken termijn uitvoeren. Tevens willen wij duurzame oplossingen aanreiken waarbij economische, milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn.

BAM Contractors wil een verantwoordelijke onderneming zijn die eerlijk en verantwoord omgaat met haar zakenpartners, onderaannemers en leveranciers!
Wij willen met onze zakenpartners, onderaannemers en leveranciers op een integere wijze samenwerken. Tevens eisen wij van hen dat zij beantwoorden aan dezelfde veiligheidsstandaards als deze die wij eisen van onze eigen medewerkers.

Gecertificeerd Managementsysteem
Om deze engagementen te borgen beschikken wij over een up to date en gecertificeerd managementsysteem dat beantwoordt aan de geldende kwaliteits-, veiligheids-, en milieunormen.

Door een goed procesbeheer en de inzet van de nodige menselijke en materiële middelen willen wij:
– meetbare objectieven en doelstellingen opstellen.
– continu onze prestaties verbeteren inzake veiligheid, kwaliteit en milieu.
– ongevallen, tekortkomingen en milieuschade beperken en wanneer zij toch voorkomen, beheersen en de nodige correctieve, preventieve en verbeteringsmaatregelen nemen.
– voortdurend toezicht uitoefenen op de toepassing van het managementsysteem en dit regelmatig evalueren.