Terug

Vinalmont, Asfaltcentrale

Vinalmont, Asfaltcentrale

Met het oog op een rationalisatie en een efficiënt beheer van de asfaltproductie en gelet op de specifieke eisen op gebied van productie, bevoorrading, prijsbepaling en uitbating werd begin 2010 het initatief genomen om de bedrijfstak “Asfaltproductie” in te brengen in een nieuwe juridische entiteit BAM Asphalt.

Dit is een extra stimulans tot verdere uitbouw en groei van de asfaltactiviteiten. BAM Asphalt kan hierdoor haar positie op de Waalse markt versterken en uitbreiding mogelijk maken over een groter gebied in Vlaanderen en Wallonië en als zodanig dienstig zijn voor de verschillende BAM bedrijven in België.

BAM Asphalt kan met zijn ultramoderne asfaltcentrale en met de jarenlange ervaring en kennis van asfalt, haar steentje bijdragen aan een goed onderhouden wegennet.

De CE 2+-markering en het Copro-certificaat van de asfaltcentrale staan samen met de kwaliteitsplannen garant voor de nodige kwaliteit van het geproduceerde asfalt en kunnen beantwoorden aan de vraag naar langere waarborgtermijnen van de opdrachtgevers.

Innovatie gesteund op kennis en ervaring van andere BAM bedrijven moet  oplossingen aanreiken voor nieuwe kwaliteitseisen in het kader van pps-projecten en de nieuwe standaardbestekken en voor milieueisen als vermindering van energiekosten en CO2-uitstoot.